Audit

  • Štatutárny audit riadnej, priebežnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve platným v SR a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (IAS)
  • Audit účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS
  • Audit projektov financovaných EÚ
  • Audit výročnej správy
  • Audit verejnej správy
  • Audit ekonomicky oprávnených nákladov
  • due diligence
  • Audit na špeciálne účely

AMD Partners s.r.o., © 2009-2016 .