Účtovníctvo

Získate profesionálne vedenie účtovnej, mzdovej a personálnej agendy. Postupujeme vždy v súlade s platnou legislatívou. Dohľad nad spracovaním účtovníctva klientov majú certifikovaní bilanční účtovníci.

S výkonom vedenia účtovníctva a účtovného poradenstva má naša spoločnosť viacročné skúsenosti. Pre viacerých klientov v súčasnosti plnohodnotne nahradzujeme ekonomické oddelenie spoločnosti.

Základným cieľom je poskytovať služby tak, aby účtovná evidencia bola vedená v súlade so zákonom o účtovníctve a s ostatnými súvisiacimi predpismi. Našim cieľom je, aby účtovná závierka poskytovala presné informácie v zrozumiteľnej forme podľa individuálnych potrieb a požiadaviek.

V rámci finančného účtovníctva ponúkame nasledovné služby:

  • externé vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
  • priebežná kontrola účtovných a daňových dokladov a hodnotenie obchodných transakcií na základe účtovných pravidiel, daňového práva a obchodného práva,
  • spracovanie účtovnej závierky a výročnej správy,
  • účtovné poradenstvo,
  • vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky,
  • vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre oblasť finančného účtovníctva a mzdového účtovníctva,
  • kompletné spracovanie miezd

Doterajšie skúsenosti dokázali, že optimálne výsledky pre klienta prináša komplexné spracovanie celej účtovno – daňovej problematiky. Napriek tomu realizujeme pre našich klientov aj krátkodobé projekty zamerané na riešenie čiastkových problémov klienta (vypracovanie vnútropodnikových smerníc, návrh analytickej evidencie a pod.)


AMD Partners s.r.o., © 2009-2016 .